REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE 

  • Home test
  • REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE 

Definicje :  
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów na Sounds Off Veritas Festival poprzez stronę internetową www.festival.soundsoffveritas.com  
Fundacja – Fundacja Veritas siedzibą we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 23b/A1/014, 53-025 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000784405, NIP: 8992861984. 
Witryna – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.festival.soundsoffveritas.com.  

Użytkownik – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu Biletu.  
Bilet – oznacza dokument uprawniający do udziału w Sounds Off Veritas Festival w Starej Morawie, którego organizatorem jest Fundacja. 

Festiwal – oznacza wydarzenie organizowane w Starej Morawie w dniach 14-15 lipca 2023 r. Sounds Off Veritas Festival.  

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin skierowany jest do osób kupujących bilety na Sounds Off Verotas Festival za pośrednictwem strony internetowej www.festival.soundsoffveritas.com (dalej jako „Użytkownicy”). 

2. Sprzedawcą biletów jest Fundacja. 

3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie i stwarza prawne zobowiązanie między Użytkownikiem, a Fundacją. 

4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich. 

5. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy payU.com. 

6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa powyżej. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet. 

7. Korzystanie z możliwości zakupu biletów online wymaga spełnienia minimalnych warunków technicznych:  
a) dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, 
b) program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader). 

II. Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online 

1. Procedura zakupu biletów polega na:  
– rejestracja Użytkownika – podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło,  
– potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem,  
– wybór biletu,  
– dokonanie płatności za bilet,  
– potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas rejestracji, 

2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Użytkownika. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik. 

3. Bilety dostępne do zakupu:  

– bilet jednodniowy – uprawniający do udziału w wybranym przez siebie dniu festiwalu,  

– bilet dwudniowy – uprawniający do udziału w cały festiwalu. 

4. Formy płatności za bilety:  
– płatność kartą płatniczą/kredytową  
– płatność e-przelewem.  
 
5. Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości okazania zakupionych biletów: 
wydruk biletu po otrzymaniu e-maila lub okazanie biletu na urządzeniu mobilnym. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na festiwal w wypadku ujawnienia duplikatu biletu w dniu festiwalu.  

6. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu do dnia Festiwalu. Fundacja zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów online w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Fundacja poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej. 

III. Zwroty 

1. Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi ani. Zwrot biletów zakupionych online możliwy jest wyłącznie w przypadku odwołania Festiwalu. 

2. Informacja o  odwołaniu Festiwalu zostanie przekazana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

3. Zwrot kwot wpłaconych przez Użytkownika nastąpi przelewem na konto za pośrednictwem, którego Użytkownik dokonał wpłaty. 

4. Użytkownik nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd itd. 

IV. Reklamacje 

1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy składać pocztą elektroniczną na adres: info@fundacja-veritas.pl – Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: numer, kwotę oraz datę transakcji. 

2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom. 

3. Reklamacje mogą być składane nie później niż 7 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Fundację w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

4. Fundacja nie ponosi w stosunku do Użytkownika odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik. 

V. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie rezerwacji i sprzedaży jest Fundacja Veritas siedzibą we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 23b/A1/014, 53-025 Wrocław. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach rezerwacji biletów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością rezerwacji biletu.  

3. Złożenie zamówienia online przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Fundację danych osobowych w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów online. 

4. Otrzymane dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.